KHÔNG GIAN LỚP HỌC 

    PHÒNG HỌC CHỨC NĂNG – PHÒNG NGHỆ THUẬT

   PHÒNG HỌC CHỨC NĂNG – PHÒNG MÚA

KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG 

​SÂN CHƠI NGOÀI TRỜI 

  KHU THỂ CHẤT

   PHÒNG Y TẾ